"도착"의 번역 카탈로니아 어 언어:


  사전 한국어-카탈로니아 사람

도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 : 도착 - 번역 :

Ads

  예 (외부 소스는 검토하지)

아침 우유 도착.
l'arribada de la llet del matí.
10번가에 도착 하셨습니다. 보십시오.
Narrador
제 I 이상한 남자 도착
CAPÍTOL I L'ARRIBADA home estrany
워싱턴 광장, 오래 뉴욕에 도착 후.
Washington Square, no gaire després de la meva arribada a Nova York.
드디어 도착 약관은 파티에 백오십 달러했다.
Els termes finalment es va arribar a cent cinquanta dòlars per al partit .
화물선 SW0608 도착 목록에 적혀있지 않다
Llançadora de càrrega SW0608, no figura en el llistat d'arribades.
바스 bolle는 첫 비행기 도착 마이키도 얻었습니다
Basse brioixeria arriba al primer pla Mikey s'ha pres alguna vegada
나는 파트 리가 어떤 속도로, 공급 도착 잘됬다.
M'alegro que la perdiu s'alimenta, en tot cas.
그것은 메리 아씨가 Misselthwaite 매너에 도착 이런식으로에, 그녀는 아마도했습니다
Va ser d'aquesta manera la senyora Maria va arribar a Misselthwaite i va tenir potser
다음날 그의 수하물은 윤활유를 통해 도착 매우 놀라운 수하물이되었습니다.
Al dia següent el seu equipatge va arribar a través dels suborns i equipatge molt notable que era.
익숙한 발자국, 그것이 도착 때 침대에 넣어, 그리고로 절도
l'empremta familiar, i posar lo al llit quan va arribar allà, i el robatori en
도착 누가 내 눈에 흙이 들어가기 전엔 도보로해야한다 고 말했다.
Qui s'ha de passar sobre el meu cadàver .
나는 선생님 Bickersteth의 삼촌이에 도착 즉, 종이, 선생님에 의해 참조
Veig el paper, senyor, que l'oncle de Mr Bickersteth és arribar a la
난 내 사랑하는 Motty을을 사랑한다지만, 언제 그 가난한 소년 병에 도착
M'encantaria tenir Motty estimada amb mi, però el pobre noi es posa tan malalt quan viatja amb tren.
' ( 영국 지하철 도착 안내 방송. '발 아래 조심 하세요. '라는 뜻)
Compte amb el forat.
글렌은 이미 도착 함 젊은 더욱 아슬 했어요 그로 이동 당신은 확실하지 않은 반면
Glenn referit ja ha arribat jove va ser anar més lluny anar a aquesta mentre que vostè no està segur en el camí a casa mai més vas a pistes sobre el crim amenaçant implicats en el no podem trobar els diners era jove Definitivament no ho van fer
그들은 심지어 그들이 무엇을 얘기 하는지 알고 우리가 우리의 인터넷에 대 한 결정에 도착
Prenen decisions sobre Internet sense que els usuaris sapiguem què discuteixen.
런던의 구급차 도착 시간은 평균적으로.. The average arrival time for a London ambulance is...
El temps que triga a arribar una ambulància a Londres és...
주간 녹색 Vermonters와 뉴 햄프셔의 남성이 마을 점수가 도착, 모든 the 어업이 늘다과 영광을 위해서 athirst.
No hi ha setmana arriben a aquesta ciutat de les puntuacions i els homes verds de Vermont New Hampshire, tots els set de guany i glòria en la pesquera.
즉 영국인들의 미대륙 도착 대신, 미국 원주민들의 화살에 대한 이야기로 시작한다면, 전혀 다른 이야기가 될 것입니다.
Si comencem la història amb les fletxes dels natius americans, i no amb l'arribada dels britànics, tindrem una història completament diferent.
존 해머커가 지적한 그 온실 효과는 대부분 발생한다 잘못 열대의 그 지역이기 때문에 어떤 이미 가장 햇빛 도착
John Hammacher assenyala que el efecte hivernacle ha de la majoria es produeixen erròniament en els tròpics ja que és l'àrea que ja aconsegueix la majoria de la llum del sol
나는 특정과 Iping에서 낯선 사람의 도착 상황을 말했어야 그가 만든 호기심 인상이있을 수 있도록 세부 비만, 독자에 의해 이해.
Li he dit a les circumstàncies de l'arribada del foraster en Iping amb una certa compliment dels detalls, per tal que la curiosa impressió que pot ser creat entès pel lector.
당신은 피타고라스의 맥심을 위반하지 않을 경우)이므로 대부분의 경우에 대한 제독 분기 갑판에 자신의 분위기에 도착 the 선수루에 the 선원의 초침.
És a dir, si no es viola la màxima de Pitàgores), de manera que la major part de la Commodore en l'alcàsser rep el seu atmosfera de segona mà dels mariners al castell de proa.
그의 도착 소문의 모든 밀 댐 운동은 연주회와에 경고하고 있습니다 발,하여 두 특허 소총과 원뿔 공 and 몰래 세로, 둘, 셋, 안경.
Al remor de la seva arribada a tots els esportistes presa Mill estan en alerta, en concerts i en peu, de dos en dos i de tres en tres, amb fusells i bales còniques de patents i d'espionatge ulleres.
길이 jays들은대로, 그의 귀에 거슬리는 비명 소리를 듣고 오래 전부터 있었 도착 조심하여 마일 밖의 여덟째을 자신의 방식을 결정했고, 몰래 및 방식으로 몰래 그들은 나무에서 훨훨 날다
Per fi arriben els Rajoles, els crits discordants es van sentir molt abans, ja que es pren amb cautela el seu enfocament d'un vuitè de milla, i en un silenciós i furtivament manera que salten d'arbre en arbre, cada vegada més a prop, i recollir els grans que els esquirols s'han reduït.
정확하게 방법 사람 그녀의 깎아지른듯한 에너지와 서둘러 그녀는 모든 문을 했지 이미 그녀 않도록 요청했다 너무 일단 그녀가 조용히 잠을 도착 있도록 것은 없었다 어디 전체 아파트에서 더 이상 가능합니다.
En la seva pura energia i la pressa que va colpejar totes les portes a les persones precisament en la forma ja havia demanat a ella per evitar tant és així que una vegada que va arribar d'un somni reparador no era si és possible en qualsevol lloc en tot el pis.